ಶಿಕ್ಷೆ.ಶಿಕ್ಷಣ ಕಿರುಚಿತ್ರ

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ “ಶಿಕ್ಷೆ . ಶಿಕ್ಷಣ” ಕಿರುಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.
https://youtu.be/cPC06wlu4yA