ಶಿಕ್ಷೆ.ಶಿಕ್ಷಣ ಕಿರುಚಿತ್ರ


ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ “ಶಿಕ್ಷೆ . ಶಿಕ್ಷಣ” ಕಿರುಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.
https://youtu.be/cPC06wlu4yA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s